2015 - 2022
Data dodania: 2010-12-22
 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki

Projekt Z/2.30/I/1.2/546/06
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02. b.r. w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Gmina Wolsztyn przygotowała cztery projekty i złożyła stosowne wnioski w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jednym z nich był projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki”. Z uwagi na wartość projektu przekraczającą 1 mln EURO, zgłoszono go w działaniu z zakresu infrastruktury ochrony środowiska w priorytecie ZPORR dotyczącym rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Po wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności formalnej przeprowadzonej przez jednostkę ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej i technicznej, której dokonał Panel Ekspertów. W wyniku tej oceny wniosek uzyskał najwyższą notę wśród wielu projektów złożonych w Wielkopolsce i został rekomendowany do Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, w skład którego weszli przedstawiciele Zarządu Województwa, samorządów terytorialnych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pożytku publicznego oraz przedstawiciele innych instytucji mających znaczenie dla rozwoju regionu. Wybór projektu został rekomendowany Zarządowi Województwa, który ostatecznie podjął decyzję o współfinansowaniu. Przedmiotowy projekt został wybrany do współfinansowania w ramach działania dotyczącego infrastruktury ochrony środowiska jako jedyny z puli złożonych projektów z całego województwa.
Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 13 grudnia b.r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75% kosztów kwalifikujących się do refundacji przez fundusz, co przekładając na kwotę daje ok. 6,03 mln zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
Nawiązując do projektu, obejmuje on wykonanie grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 21,36 km wraz z 32 przepompowniami ścieków. Realizacja przedmiotowego zadania poprawi znacząco stan środowiska naturalnego w obrębie terenu inwestycji i obszarów przyległych. Przyczyni się nie tylko do wyeliminowania zanieczyszczeń ściekowych dla wód Kanału Północnego Obry i Jeziora Berzyńskiego oraz gleby i wód gruntowych, ale przede wszystkim zwiększy potencjał gospodarczy w tej części gminy (możliwość inwestowania i rozwoju działalności gospodarczej). Przedmiotowy projekt stanowi kolejny element przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie „Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn”, który jest realizowany sukcesywnie od 1992 roku. Jego ideą jest sprowadzenie ścieków z terenu całej gminy do dwóch oczyszczalni ścieków:  gminnej oczyszczalni ścieków w Wolsztynie oraz oczyszczalni OSM Wolsztyn.

 


PODPISANIE PIERWSZEJ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

 

W piątek 16 lutego br. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowę z firmą Sawpol na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Komorowo, Adamowo oraz  Tłoki.

 


  PODPISANIE KOLEJNYCH UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

W dniach 23 i 26 lutego 2007 roku Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowy z firmą Zakład Remontowo - Budowlany Józef Mączkowski na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn i Adamowo tzw. Piekiełko.

 


TABLICE INFORMACYJNE

 

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych, w miejscowościach objętych budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu ustawiono sześć tablic informacyjnych. Po zakończeniu realizacji projektu, stanowić będą one również funkcje tablic pamiątkowych.

 


 

RZECZOWE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 30 maja b.r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji projektu. Roboty budowlane były prowadzone od lutego 2007r. na terenie miejscowości Komorowo, Adamowo, Tłoki, Gościeszyn, Stara Dąbrowa, Stary Widzim i Adamowo (tzw. Piekiełko).  W okresie kilkunastu miesięcy wybudowano 21,41 km grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 7 lokalnymi oraz 25 przydomowymi przepompowniami ścieków. Projekt zrealizowano dzięki uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 6,0 mln zł oraz w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ok. 2,3 mln zł. Więcej informacji w załączonej prezentacji.
 Inwestycje Gminne

Partner
- 2022 -
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Utworzenie żłobka samorządowego w gminie Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Gminny Żłobek Tęczowa Kraina
Partner
- 2021 -
Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn


Partner
- 2021 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap III
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2021 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gościeszyna
Partner
- 2021 -
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i gminie Grodzisk Wielkopolski


Partner
- 2021 -
Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra
Partner
- 2021 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2021 -
Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Cyfrowa Gmina
Partner
- 2021 -
Edukacja o ochronie powietrza - kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2021


Partner
- 2021 -
Modernizacja sali BezAtu w Wolsztyńskim Domu Kultury w Wolsztynie
Partner
- 2020 -
Budowa dróg gminnych w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Chorzemin – Kiełpiny)
Partner
- 2020 -
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym we Wroniawach
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Nowym Widzimiu


Partner
- 2020 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Obrze
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Wilczu
Partner
- 2020 -
"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"


Partner
- 2020 -
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27 w m. Berzyna – Adamowo
Partner
- 2020 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2019 -
Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych


Partner
- 2019 -
Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego
Partner
- 2019 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2019 -
Wykonanie ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w m. Wolsztyn, Karpicko, Powodowo i Wola Dąbrowiecka
Partner
- 2019 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno – urbanistycznego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976


Partner
- 2019 -
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019
Partner
- 2019 -
Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego
Partner
- 2019 -
Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wolsztyn


Partner
- 2019 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+
Partner
- 2019 -
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Partner
- 2018 -
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Rozbudowa i modernizacja obiektów na stadionie miejskim w Wolsztynie


Partner
- 2018 -
Wykonanie muralu „Chwała Powstańcom Wielkopolskim”
Partner
- 2018 -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wolsztyński senior
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie


Partner
- 2018 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków - 414/1-2/Wlkp/A
Partner
- 2018 -
Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 Stary Widzim - Wroniawy
Partner
- 2018 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stara Dąbrowa, Nowe Tłoki, Karpicko)
Partner
- 2018 -
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Wolsztynie


Partner
- 2018 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej Niałek Wielki - Obra
Partner
- 2018 -
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec
Partner
- 2018 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2017 -
Termomodernizacja budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury – Filii w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki – etap II


Partner
- 2017 -
Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą
Partner
- 2017 -
Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo
Partner
- 2017 -
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Partner
- 2017 -
Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem
Partner
- 2017 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno
Partner
- 2017 -
Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Porządkowanie drzewostanu na terenie wyspy Tumidaj na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn - Siedlec
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie opracowana przez ZSO w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni
Partner
- 2016 -
Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego
Partner
- 2016 -
Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorstw
Partner
- 2016 -
Przebudowa drogi od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025
Partner
- 2016 -
Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? (...)
Partner
- 2016 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2016 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tłoki, Nowe Tłoki, Obra)
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach w kierunku m. Rostarzewo
Partner
- 2015 -
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Świętno, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno
Partner
- 2015 -
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Rewaloryzacja parku w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa PZU Trasy Zdrowia
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo


Środki pozabudżetowe pozyskane przed rokiem 2015 oraz wybrane projekty zrealizowane ze środków unijnych


Partner
Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn


Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
Partner
Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap III
Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"