2015 - 2023
Data dodania: 2010-01-01
 Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Zestawienie środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych
Rok podpisania umowy Źródło Kwota
pomocy
[tys.zł]
Cel 
2003 Program Sapard 343,94 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chorzemin, zad.II
2003 Program Sapard 280,12 Budowa ciągu dróg w m. Karpicko
ul. Lipowa i Kwiatowa
2004 Program Sapard 216,41 Budowa ciągu ulic:
Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie
2004 Program Sapard 559,98 Budowa sieci wodociągowej - Świętno
2004 Program Sapard 109,52 Budowa ścieżki rowerowej
Wolsztyn - Stary Widzim
2004 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 37,66 Remont Szkoły Podstawowej w Tłokach
2005 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4 532,08 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolsztyn (Kębłowo, Obra, Świętno)
2005 Euroregion Sprewa Nysa Bóbr 15,00 Obchody Roku Doktora Roberta Kocha
2005 Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej 10,00 Obchody Roku Doktora Roberta Kocha
2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 973,90 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, Komorowo, Tłoki, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn
2008 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 197,10 Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
2008 Europejski Fundusz Społeczny 49,64 Nowe życie
2009 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 276,50 Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn - etap II
2009 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 859,30 Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
2009 Europejski Fundusz Społeczny 49,66 Radosne brzdące
2009 Europejski Fundusz Społeczny 49,96 Mądra zabawa drogą do sukcesu
2009 Europejski Fundusz Społeczny 100,25 Razem w przyszłość
2009 Europejski Fundusz Społeczny 49,06 Maluchy odkrywają świat
2009 Europejski Fundusz Społeczny 49,78 Nauka w bibliotece jest przygodą i zabawą
2009 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 290,13 Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w gminie Wolsztyn
2009 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4 395,20 Składowisko ZMObra
2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
2010 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 279,99 Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn - etap III
2010 Europejski Fundusz Społeczny 232,70 Razem w przyszłość
2010 Europejski Fundusz Społeczny 225,81 Czytam, rozumiem, dyskutuję
2010 Europejski Fundusz Społeczny 249,77 Przez trudy do gwiazd-program wsparcia uczniów Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie
2010 Europejski Fundusz Społeczny 1 335,75 Chcemy byc aktywni
Gimnazjum nr 2
2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 479,90 Remont i modernizacja obiektów społeczno - kulturalnych na terenie gminy Wolsztyn.
2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 139,34 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świętnie, gm. Wolsztyn
2010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 440,32 Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn.
2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 498,72 Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Karpicku
2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 327,05 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Adamowie, Kębłowie, Nowej Dąbrowie i Nowej Obrze
2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 230,62 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Powodowie, Starym Widzimiu, Stradyniu, Wroniawach i Nowym Widzimiu
2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 115,94 Budowa i omdernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Błocku, Gościeszynie, Niałku Wielkim i Starej Dąbrowie
2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 124,43 Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Krutla w Obrze
2011 Europejski Fundusz Społeczny 235,77 Razem w przyszłość
2011 Europejski Fundusz Społeczny 537,58 Dobry początek kluczem do lepszej przyszłości
2012 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 297,60 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Wolsztyn
2012 Europejski Fundusz Społeczny 320,38 Razem w przyszłość
2012 Europejski Fundusz Społeczny 71,29 e-Szkoła - Moja Wielkopolska”. Projekt wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej
2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 13,30 Zakup mobilnej podłogi scenicznej
2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 25,00 Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na promenadzie przy Jeziorze Wolsztyńskim w Wolsztynie
2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 211,50 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Obrze, gm. Wolsztyn
2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 25,00 Zakup zestawu nagłaśniającego do filii WDK w Kębłowie
2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 7,20 Pierwsza pomoc dla mieszkańców Gminy Wolsztyn
2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 50,00 Budowa linowego placu zabaw w Wolsztynie
2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 21,60 Opracowanie i druk bajkowego przewodnika po Gminie Wolsztyn
2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 7,00 Zakup gablot do Muzeum Doktora Roberta Kocha w Wolsztynie
  RAZEM:  31 948,75 tys. zł
     Opracowanie: Urząd Miejski w Wolsztynie, 
Biuro Rozwoju Lokalnego, grudzień 2016r. Inwestycje Gminne

Partner
- 2023 -
„Remont muszli koncertowej w parku miejskim w Wolsztynie – etap I
Partner
- 2023 -
„Azyl pod skrzydłami – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy"
Partner
- 2023 -
Budowa drogi gminnej w m. Stary Widzim - etap II
Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Strzeleckiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo


Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Komorowskiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
"Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2023
Partner
- 2023 -
Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra
Partner
- 2023 -
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I


Partner
- 2023 -
Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa
Partner
- 2023 -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Tłokach do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2022 -
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie w piec konwekcyjny i sprzęt audio


Partner
- 2022 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap II
Partner
- 2022 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2022
Partner
- 2022 -
Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna
Partner
- 2022 -
Remont budynku szatniowego – sanitarnego w Wolsztynie, dz. nr 408
Partner
- 2022 -
Urządzenie wybiegu dla psów w Wolsztynie


Partner
- 2022 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu zabytkowego parku miejskiego w Wolsztynie położonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska
Partner
- 2022 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego
Partner
- 2022 -
Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra
Partner
- 2022 -
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2019-2034
Partner
- 2022 -
Remont pomieszczeń Wolsztyńskiego Domu Kultury - Filii w Kębłowie


Partner
- 2022 -
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Partner
- 2022 -
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Utworzenie żłobka samorządowego w gminie Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Gminny Żłobek Tęczowa Kraina
Partner
- 2021 -
Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap III


Partner
- 2021 -
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2021 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gościeszyna
Partner
- 2021 -
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i gminie Grodzisk Wielkopolski
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”


Partner
- 2021 -
Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Cyfrowa Gmina
Partner
- 2021 -
Edukacja o ochronie powietrza - kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2021
Partner
- 2021 -
Modernizacja sali BezAtu w Wolsztyńskim Domu Kultury w Wolsztynie
Partner
- 2020 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Chorzemin – Kiełpiny)


Partner
- 2020 -
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym we Wroniawach
Partner
- 2020 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Obrze
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Wilczu


Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Nowym Widzimiu
Partner
- 2020 -
Budowa dróg gminnych w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
Partner
- 2020 -
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27 w m. Berzyna – Adamowo


Partner
- 2020 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2019 -
Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Partner
- 2019 -
Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego


Partner
- 2019 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2019 -
Wykonanie ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w m. Wolsztyn, Karpicko, Powodowo i Wola Dąbrowiecka
Partner
- 2019 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno – urbanistycznego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976
Partner
- 2019 -
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019
Partner
- 2019 -
Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego
Partner
- 2019 -
Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+
Partner
- 2019 -
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Partner
- 2018 -
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Rozbudowa i modernizacja obiektów na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wykonanie muralu „Chwała Powstańcom Wielkopolskim”
Partner
- 2018 -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wolsztyński senior
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków - 414/1-2/Wlkp/A
Partner
- 2018 -
Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 Stary Widzim - Wroniawy
Partner
- 2018 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stara Dąbrowa, Nowe Tłoki, Karpicko)
Partner
- 2018 -
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej Niałek Wielki - Obra
Partner
- 2018 -
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec
Partner
- 2018 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2017 -
Termomodernizacja budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury – Filii w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki – etap II
Partner
- 2017 -
Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą
Partner
- 2017 -
Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo
Partner
- 2017 -
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Partner
- 2017 -
Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem
Partner
- 2017 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno
Partner
- 2017 -
Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Porządkowanie drzewostanu na terenie wyspy Tumidaj na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn - Siedlec
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie opracowana przez ZSO w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni
Partner
- 2016 -
Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego
Partner
- 2016 -
Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorstw
Partner
- 2016 -
Przebudowa drogi od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025
Partner
- 2016 -
Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? (...)
Partner
- 2016 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2016 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tłoki, Nowe Tłoki, Obra)
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach w kierunku m. Rostarzewo
Partner
- 2015 -
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Świętno, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno
Partner
- 2015 -
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Rewaloryzacja parku w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa PZU Trasy Zdrowia
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo


Środki pozabudżetowe pozyskane przed rokiem 2015 oraz wybrane projekty zrealizowane ze środków unijnych


Partner
Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn


Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
Partner
Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap III
Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"