2015 - 2024
Data dodania: 2023-03-24
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie: Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Fundusz: Fundusz Spójności

Okres realizacji projektu: 2021 - 2023 r.

Wartość projektu: 351 530,39 zł 

Kwota i forma dofinansowania: 298 800,83 zł – dotacja bezzwrotna

Opis projektu:

Projekt nr POIS.03.01.00-00-0136/22 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn” obejmuje:

 • modernizację wyniesionych przejść dla pieszych w Wolsztynie na ul. Komorowskiej, Doktora Kocha, 5 Stycznia, Garbarskiej, Słowackiego i Kusocińskiego,
 • dostawę mobilnych miasteczek rowerowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze i Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie,
 • dostawę miasteczek ruchu drogowego dla najmłodszych uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie i szkoły filialnej w Tłokach.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba doposażonych przejść dla pieszych – 8
 • Liczba doposażonych szkół – 5
 • Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1
 • Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego - 6

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty można zgłaszać bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej Programem. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można dokonać poprzez:

1. Formularz dostępny na stronie http://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl

2. Wysyłając informację na  adres e-mail: naduzycia.pois@mfipr.gov.pl

 


 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 20142020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Gmina Wolsztyn jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu nr POIS.03.01.00-00-0136/22 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn”.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)  - w związku:

1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)  nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2. wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON, 

2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020,
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO,
 • prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.
 • prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych -  na podstawie art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl
 • pod numerem telefonu: 22 273 71 21,

  Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

 Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


 
 Inwestycje Gminne

Partner
- 2023 -
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2023 -
Ogrzewanie elektryczne wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w budynku Kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Fumigacja obiektów drewnianych – muzealiów nieruchomych w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Wykonanie robót w Muzeum doktora Roberta Kocha w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Obrze


Partner
- 2023 -
Budowa drogi gminnej nr 569021P Nowe Tłoki – Głodno (budzet państwa)
Partner
- 2023 -
Budowa drogi gminnej nr 569021P Nowe Tłoki – Głodno (PROW)
Partner
- 2023 -
Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn, a tym wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w m. Kębłowo
Partner
- 2023 -
Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 569162P – ul. Dworcowej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 569115P - ul. Komorowskiej w Wolsztynie


Partner
- 2023 -
Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta i gminy Wolsztyn
Partner
- 2023 -
„Remont muszli koncertowej w parku miejskim w Wolsztynie – etap I
Partner
- 2023 -
„Azyl pod skrzydłami – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy"
Partner
- 2023 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu zabytkowego parku miejskiego w Wolsztynie położonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska
Partner
- 2023 -
Budowa drogi gminnej w m. Stary Widzim - etap II


Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Strzeleckiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo
Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Komorowskiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2023
Partner
- 2023 -
Remont szatni na boisku sportowym w m. Chorzemin


Partner
- 2023 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu
Partner
- 2023 -
Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra
Partner
- 2023 -
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap Ia i Ib
Partner
- 2023 -
Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa


Partner
- 2023 -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Tłokach do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2022 -
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie w piec konwekcyjny i sprzęt audio
Partner
- 2022 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap II


Partner
- 2022 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2022
Partner
- 2022 -
Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna
Partner
- 2022 -
Remont budynku szatniowego – sanitarnego w Wolsztynie, dz. nr 408
Partner
- 2022 -
Urządzenie wybiegu dla psów w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu zabytkowego parku miejskiego w Wolsztynie położonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska


Partner
- 2022 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego
Partner
- 2022 -
Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra
Partner
- 2022 -
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2019-2034
Partner
- 2022 -
Remont pomieszczeń Wolsztyńskiego Domu Kultury - Filii w Kębłowie
Partner
- 2022 -
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie


Partner
- 2022 -
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Partner
- 2022 -
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn


Partner
- 2021 -
Utworzenie żłobka samorządowego w gminie Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Gminny Żłobek Tęczowa Kraina
Partner
- 2021 -
Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap III
Partner
- 2021 -
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych


Partner
- 2021 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gościeszyna
Partner
- 2021 -
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i gminie Grodzisk Wielkopolski
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2021 -
Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie


Partner
- 2021 -
Cyfrowa Gmina
Partner
- 2021 -
Edukacja o ochronie powietrza - kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2021
Partner
- 2021 -
Modernizacja sali BezAtu w Wolsztyńskim Domu Kultury w Wolsztynie
Partner
- 2020 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Chorzemin – Kiełpiny)
Partner
- 2020 -
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym we Wroniawach


Partner
- 2020 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Obrze
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Wilczu
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Nowym Widzimiu
Partner
- 2020 -
Budowa dróg gminnych w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
Partner
- 2020 -
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27 w m. Berzyna – Adamowo
Partner
- 2020 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2019 -
Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Partner
- 2019 -
Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego
Partner
- 2019 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2019 -
Wykonanie ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w m. Wolsztyn, Karpicko, Powodowo i Wola Dąbrowiecka
Partner
- 2019 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno – urbanistycznego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976
Partner
- 2019 -
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019
Partner
- 2019 -
Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego
Partner
- 2019 -
Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+
Partner
- 2019 -
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Partner
- 2018 -
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Rozbudowa i modernizacja obiektów na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wykonanie muralu „Chwała Powstańcom Wielkopolskim”
Partner
- 2018 -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wolsztyński senior
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków - 414/1-2/Wlkp/A
Partner
- 2018 -
Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 Stary Widzim - Wroniawy
Partner
- 2018 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stara Dąbrowa, Nowe Tłoki, Karpicko)
Partner
- 2018 -
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej Niałek Wielki - Obra
Partner
- 2018 -
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec
Partner
- 2018 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2017 -
Termomodernizacja budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury – Filii w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki – etap II
Partner
- 2017 -
Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą
Partner
- 2017 -
Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo
Partner
- 2017 -
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Partner
- 2017 -
Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem
Partner
- 2017 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno
Partner
- 2017 -
Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Porządkowanie drzewostanu na terenie wyspy Tumidaj na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn - Siedlec
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie opracowana przez ZSO w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni
Partner
- 2016 -
Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego
Partner
- 2016 -
Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorstw
Partner
- 2016 -
Przebudowa drogi od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025
Partner
- 2016 -
Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? (...)
Partner
- 2016 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2016 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tłoki, Nowe Tłoki, Obra)
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach w kierunku m. Rostarzewo
Partner
- 2015 -
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Świętno, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno
Partner
- 2015 -
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Rewaloryzacja parku w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa PZU Trasy Zdrowia
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo


Środki pozabudżetowe pozyskane przed rokiem 2015 oraz wybrane projekty zrealizowane ze środków unijnych


Partner
Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn


Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
Partner
Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap III
Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"